СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години (Трећи уписни рок)

На основне академске студије, Технички факултет у Бору ће у школској 2018/2019. години у трећем уписном року уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
/
7
Металуршко инжењерство
10
3
Технолошко инжењерство
31
10
Инжењерски менаџмент
49
16
Укупно
90
36

 

 

Опште информације

Company about

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодоваи то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Успех кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme у школској 2017/2018. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова.

Сведочаноство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

Кандидати који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2017/2018 године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по претходно предложеној формули.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Термини пријављивања

Company about

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 21. и 24. септембра 2018. године од 8 до 12 часова (петак и понедељак), а објављивање листе пријављених кандидата (списак кандидата за полагање испита), у понедељак, 24. септембра 2018. године, у 14 часова.

Потребна документација

Company about

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходно завршене школe;
 • диплому о положеном завршном, односно, матурском испиту;
 • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 • Обрасце потребне за пријаву на конкурс можете преузети са следећих линкова:

 • Пријавни лист
 • Избор студијског програма
 • Изјава о коришћењу личних података
 • Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2017/2018 године
 •  

  Опште информације

  Company about

  Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максимални бро бодова са пријемног испита (60).

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета основи економије или математика.

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: математика, физика, хемија или основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

  Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се предмет на коме је остварио најбољи успех.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

  Такође, кандидат даје изјаву (преузмите модел изјаве) којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

  Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен, не може полагати пријемни испит.

  Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири хиљаде) динара по пријављеном предмету. Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број: број153.

  Термини везани за пријемни испит

  Company about

  Пријемни испит из основа економије полагаће се 25. септембра 2018. године од 9 часова.

  Пријемни испит из физике полагаће се 25. септембра 2018. године од 9 часова.

  Пријемни испит из математике полагаће се 25. септембра 2018. године од 9 часова.

  Пријемни испит из хемије полагаће се 25. септембра 2018. године од 9 часова.

  ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

  Company about

  Објављивање резултата: 25. септембра 2018. године до 12 часова, на прелиминарној ранг листи.

   

  Примедбе на прелиминарну ранг листу: 25. септембра 2018.године од 12 до 12.30 часова

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 25. септембра 2018. године до 13.00 часова

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 25. септембра 2018. године до 13.30 часова

  Доношење решења по жалби (Декан): 25. септембра 2018. године до 14.00 часова

  Објављивање коначнe ранг листe Факултета: 25. септембра 2018. године у 14 часова

   

   

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

  Коначне ранг листе:

  Металуршко инжењерство
  Технолошко инжењерство
  Инжењерски менаџмент

  Објављено 25. септембра 2018. године у 12.45 часова.  Прелиминарне ранг листе:

  Металуршко инжењерство
  Технолошко инжењерство
  Инжењерски менаџмент

  Објављено 25. септембра 2018. године у 11.24 часова.  Листе кандидата по успеху из средње школе:

  Металуршко инжењерство
  Технолошко инжењерство
  Инжењерски менаџмент

  Објављено 24. септембра 2018. године у 13.10 часова.

   

   

  Поступак уписа

  Company about

  Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

  На истом степену студија кандидат може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета Републике (буџетски студент), само једанпут. Модел изјаве за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2017/2018 године можете преузети овде.

  Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

  Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

  Упис кандидата: 26. септембра 2018. године (по поступку уписа у прву годину основних академских студија школске 2018/2019. године).

  Упис кандидата који су стекли право уписа у статусу буџетског или самофинансирајућег студента обавиће се 26. септембра 2018. године у времену од 8 до 10 часова.

  У случају да су остале непопуњене уписне квоте, дана 26. септембра 2018. године, у времену од 10 до 11 часова, могу се уписати и кандидати који су положили пријемни испит из предмета: математика, физика, хемија или основи економије на неком од факултета Универзитета у Београду.

  Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

  Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (два обрасца ШВ-20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, износи 1.100,00 динара и плаћа се на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

   

  Упис без пријемног испита

  На студијски програм без пријемног испита може се уписати:

 • лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);

 • студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет;

 • студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета;

 • студент коме је престао статус студента у складу са Законом, и то због исписивања са студија или неуписивања школске године, ако је остварио 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.
 • Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм, te задржава статус самофинансирајућег студента до краја студија.

  Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси наставно-научно веће факултета односно Веће за студије при Универзитету. Лице доставља:

 • писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;

 • захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.
 • Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

  Уколико је јавна исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

  Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

  Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове.

  Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита 15. октобар 2018. године.

   

  УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

  Држављани Републике Србије који су у школској 2017/2018. години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.

   

  УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

  Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

  Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

  Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине (преузмите модел изјаве).

  Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

   

  УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

  Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

  Страни држављанин плаћа школарину.

  Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

  Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
 •  

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената (сведочанства за све разреде претходно завршене школе и диплому о положеном завршном, односно матурском испиту) и оригинална документа на увид,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски),
 • индекс (Факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 3,5 x 4,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
 • по потреби и друге доказе.
 •  

  Афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

  Company about

  Улаз:

  1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/2019. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да је ромске националности (преузмите модел изјаве);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (преузмите модел препоруке)
 • 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.

  3. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, објављивања коначних ранг листа на високошколским установама, кандидате из тачке 1., који се нису квалификовали за упис а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе.

  4. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

  Праћење

  1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције укључивања Рома у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;

  2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;

  3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2018/2019. годину.

  Афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине (PDF)

  Упис студената са инвалидитетом

  Company about

  Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/clanice/centri/csh/CSH.php

  Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

  Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

  Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

   

   

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
  Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs